Squashturneringens deltagare – del 1

”Squashturneringen” börjar närma sig slutet. Ibland, av någon anledning, vill man kanske läsa historiens epilog först.
Vad gäller själva ”Squashturneringen” i sig, det finns ingen epilog än så länge. Bödeln har inte bestämt sig än, så att slutstriden dröjer lite till.

Vad jag kan erbjuda nu är slutet på epilogens början. Börjans slutstrid alltså.


Allmän information till Svenska folket
Den 27 februari 2015 har Sveriges Högsta domstol bekräftat en ny praxis:
EN DOMARE I UNDERRÄTT FÅR I DOMSTOLSBESLUT LJUGA PÅ ETT OFÖRSKÄMT SÄTT OCH REDOVISA FALSKA SAKUPPGIFTER SOM DEFINITIVT KRÄNKER EN INDIVID OCH SITT PRIVATA LIV, INDIVIDENS RELATION TILL SIN FAMILJ OCH SIN OMGIVNING.

      Växjö tingsrätts ordförande i mål nr T 4685-12 har i domen meddelat i Växjö den 7 oktober 2014       (domskälens första stycke) anfört följande:
”ENLIGT VAD SOM FRAMGÅTT HAR ANMÄLNINGARNA MOT dotterns pappa LETT TILL EN FÄLLANDE DOM I FRÅGA OM OLAGA HOT OCH OFREDANDE MOT dotterns mamma. VIDARE HAR DET FUNNITS BESÖKSFÖRBUD FÖR dotterns pappa ATT KONTAKTA dotterns mamma”.
      I citatet ovan har jag ändrat klagandens och motpartens riktiga namn med ”dotterns pappa” och           ”dotterns mamma”.

MEN!
Enligt vad ”dotterns pappa” vet samt enligt flera utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister som sträcker sig över all tid från den första dagen ”dotterns pappa” och ”dotterns mamma” har träffats till mitten av november 2014, framkomer klart och tydligt att:
"I BELASTNINGSREGISTRET FINNS INGA UPPGIFTER ATT REDOVISA."


Högsta domstolen har bekräftat grunden till den nya praxisen i beslut Adnr 161-15 signerat av kanslichefen Unto Komujärvi.
I sitt beslut (brev) skriver Unto Komujärvi att beslutet rörande mål Ö 5862 -14 att inte meddela prövningstillstånd kan inte överklagas eller omprövas. Domstolen lämnar inte några skäl utöver vad som framgår av beslutet.

Högsta domstolens protokoll I mål Ö 5862-14 är daterat 2015-02-19 och är signerat av Justitieråd Kerstin Calissendorff samt Frida Barrstrand (föredragande och protokollförare).
Observera att mål Ö 5862-14 är sambandsmål till Högsta domstolens mål B 6189-14 där svar på åtalsfrågan som avser den brottsanklagade domaren dröjer onödigtvis – fel ordning.
Inte minst att mål Ö 5862-14 innehåller fakta relaterade till flera brott inträffade i underrätten, brott som utreds av polis- och åklagarmyndigheten – bland annat om mened.
Det är obestridligt att alla dessa fakta har definitivt påverkat målets utgång i underrätten.

I stället för att ta ställning till juristens, Anna Edelhjelm, bravader (milt sagt!), medger Justitierådet Kerstin Calissendorff att Anna Edelhjelms klient får belönas med över hundra tussen svenska kronor!

      Högsta domstolens mål Ö 5862-14 avser Göta hovrätts beslut att ej meddela prövningstillstånd i       mål nr T 2893-14 meddelat i Jönköping den 5 november 2014.

      Och slutligen, Göta hovrätts mål nr T 2893-14 avsåg överklagandet av Växjö tingsrätts DOM i mål       nr T 4685-12 meddelat i Växjö den 7 oktober 2014.

Tills Högsta domstolen kommer att besluta i mål B 6189-14 att Göta hovrätts mål nr B 3038-14 måste tas upp utan (bland mycket annat) avvikelse från ett normalt kontradiktoriskt rättegångsförfarande som är ett viktigt element i vad som avses med en rättvis rättegång (jfr NJA 2013 s. 813), kräver jag att kanslichefen Unto Komujärvi tillsammans med Justitierådet Kerstin Calissendorff och föredraganden/protokollföraren Frida Barrstrand, i ett öppet brev, ber om ursäkt till ”dotterns pappa” samt förklarar till ”pappans dotter”, till hela Sverige, att:
DOMAREN I VÄXJÖ LJÖG OCH ATT ANMÄLNINGARNA MOT ”dotterns pappa” HAR ALDRIG LETT TILL NÅGON FÄLLANDE DOM I FRÅGA OM OLAGA HOT OCH OFREDANDE MOT ”dotterns mamma”. VIDARE ATT DET ALDRIG FUNNITS BESÖKSFÖRBUD FÖR "dotterns pappa" ATT KONTAKTA ”dotterns mamma”.

Vänligen håll tyst! Förhandling pågår.


Enligt Claes Borgström, advokat och före detta Jämo, är rättstillämpning politik och vidare att idrott och politik hör ihop.
Inte mindre intressant är Claes Borgströms argumentering: om domaren inte gillar lagstiftarens bakomliggande värderingar och syfte med en viss bestämmelse kan hon i det enskilda fallet tillämpa regeln restriktivt alternativt extensivt, beroende på vilket resultat den ena eller andra tolkningen leder till. Tolkningsutrymmet begränsas endast genom att resultatet inte (uppenbart) får strida mot praxis.
(Dagens Juridik, september 2008)Nu praxis i racketsporten Squash: spelet får en virtuell målvakt som slutligen avgör matchen.
Som bekant är ”målvakt” i kriminell jargong en fysisk person som av en vis anledning tar på sig juridiskt ansvar som den felande parten vill undgå. En person som tar på sig ansvaret för brott eller förseelse som någon annan har begått.
(Förstår medborgaren vilken dörr bankar jag på?)


Under den upplysta despotismens tid (1700-talet) var domstolarna i vissa länder förbjudna att motivera sina domar. Även domstolarna betraktades som överhetens tjänare och medborgarna borde rätta sig efter myndigheternas bud och befallningar utan att reflektera över de bakomliggande motiven för dessas åtgärder. Enligt ett demokratiskt betraktelsesätt skall däremot den offentliga maktutövningen i så stor utsträckning som möjligt ske under allmänhetens insyn. Att domstolarna motiverar sina domar möjliggör att man kan kontrollera hur de resonerat, något som stärker förtroendet för rättsskipningen. Särskilt den förlorande parten kan komma att misstro domstolens oväld om han inte begriper hur dess ledamöter resonerat.
Att domstolarna på något sätt motiverar sina avgöranden följer också av Europakonventionens krav på en rättvis rättegång
- På senare tid har även frågor om hur läsbarheten av domar skall ökas diskuterats allt mer. Det rör sig här om allt från struktur och disposition till uttryckssätt och ordval i domar. I sammanhanget har framhållits vikten av att parter och andra som inte är juridiskt kunniga kan förstå och övertygas av domen.
Att en dom förses med utförliga domskäl har även andra fördelar än de ovan anförda. När domaren författar domskälen kan han eller hon själv kontrollera riktigheten av sina tankegångar. Det-händer ofta att man inser ohållbarheten i ett resonemang först då man nedtecknat det i skrift. Sitt största värde har dock domskälen på grund av möjligheten överklaga domen. En utförlig motivering underlättar för den förlorande parten ätt bedöma om det lönar sig att överklaga och för den högre instansen att överpröva domens riktighet.

(Per Olof Ekelöf/Henrik Edelstam och Mikael Pauli, 2011)


Enligt Fredrik Wersäll, president Svea hovrätt, ett starkt och oberoende domstolsväsende är ett av fundamenten i en demokrati byggd på rättsstatliga principer. Men en domarmakt byggd på dessa principer måste också präglas av legitimitet och ansvar.
Ju mer makt vi domare får desto större omsorg krävs för att inte gå utanför lagstiftarens ramar, säger Fredrik Wersäll.
(Dagens Juridik, december 2014)


I Sverige har vi, tack och lov, snälla och kompetenta domare som knappast behöver anmälas för några tjänstefel. Men om det otroliga skulle inträffa att man skulle bli utsatt för det, ett tjänstefel alltså, mot all förmodan, ja då kan man polisanmäla med (bland annat) hänvisning till 20:e kapitel, 1:a paragraf i Brottsbalken.
Det helt osannolika har hänt: en svensk domare har ljugit, spridit falska uppgifter i en offentlig handling och därmed, kort sagt, begått ett tjänstefel, vilket som sagt knappast händer…

Vad kommer att hända i fortsättningen om utvecklingen fortsätter som beskrivs här ovan, där medborgares rättigheter nonchaleras hos landets högsta domstol?
Tyvärr har JO och JK också alltmer blivit instanser som har som huvudsyfte att hålla ärenden borta från Europadomstolen.
Vad finns det då för möjlighet att granska myndigheter och myndighetspersoner som missbrukar den offentliga makten? Vem granskar granskarna?


* * *


Den här, av mig kallad ”squashturnering”, har utvecklats alltmer så den har blivit en mycket invecklad historia.

I takt med spelets utveckling (läs: invecklad historia) har många deltagare dragits in. Några friviliga, några ofriviliga. Det var inte alls svårt att manipulera till friviliga den andra gruppen. Att manipulera folk är inte alls svårt för de som besitter makt.
Men om detta och mycket mer i kommande avsnitt.

Det här är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men det är, kanske, börjans slut.”             (Winston Churchill)

Häng me’ !

P.S.
Living tomorrow - Where in the world will I be
Tomorrow – How far am I able to see?
Or am I needed here…
Now I’ve found that the world is round and of course it rains everyday.

D.S.