Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

  < Arkiv >           Hem                                        

26/03 2013

16:45

Barn vet...

Category: Vårdnadstvist
Posted by: valens Permalink
Barn vet...
Barn vet saker som vuxna inte vet och barn vet ofta mer och annat än vuxna tror.
  Barn vet...  Category: Vårdnadstvist
Posted by: valens Permalink
Vad gör ni med mitt barn? (2)

Som ett svar på min tidigare fråga om Vad gör ni med mitt barn (1):Det är enklare att få ensam vårdnad efter lagändringen, och då vill man testa och se om man kan få det. Hela vårt rättssystem handlar om att visa att den andre har fel och processen tvingar fram ett sånt beteende, säger Anna Singer, docent i familjerätt vid Uppsala universitet.

2006 ändrades lagen för att få föräldrar att samarbeta bättre kring vårdnaden om barnen vid en separation. Det blev tvärtom. I dag hamnar allt fler i domstol eftersom många inte kan komma överens om sina gemensamma barns boende och umgänge, skriver Dagens Nyheter (DN.se) idag.


Låt mig bara lägga till, inför kommande Vad gör ni med mitt barn (3) ett litet utdrag ur ett överklagande (juli 2010, HD) i nytt mål direkt kopplad till tidigare mål från november 2006 (HR):
Inte minst att ombudet AE representerar advokatbyrån ”Borgström&Bodström” anses vara jävig då Lagrådets prop. 2005/06:99 på Justitiedepartementets vägnar föredrogs och underskrevs av Thomas Bodström, dåvarande Justitieminister - aktuell ordförande i Justitieutskottet, av den 16 mars 2006.
Propositionen som trädde i kraft av den 1 juli 2006 har berövat undertecknad dotterns vårdnad (november, 2006) och inte minst dotterns behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, enligt gällande Föräldrarbalken!
Advokatbyrån ”Borgström&Bodström”:s representant AE agerande anses som högst anmärkningsvärt då hon har på nytt tagit upp och helt medvetet, mot undertecknad ("pappan"), inriktad falska anklagelser som redan har varit föremål för olika myndigheters prövning med samma utfall: ”pappan” – icke skyldig till något brott samt ”pappan” anses som lämplig vårdnadshavare.
28/02 2010

00:00

En länk på vägen...

Category: Vårdnadstvist
Posted by: valens Permalink
En länk på vägen...
Det enda jag har att säga är en självklarhet: att vårdnadstvister river upp enormt starka känslor, både bland dem som är direkt inblandade och människor runtomkring.
Maja Lundgren i en kommentar på Monica Antonssons blogg.

En trist sanning uttryckt på ett underbart sätt, anser jag...
 

 
 
  < Arkiv >           Hem