Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

  < Arkiv >           Hem                                        
Category: Rättsväsendet
Posted by: valens Permalink
Åklagare och ”bedömningar”
Skrattretande - Bristande respekt för rättsväsendet

Enligt Smålandsposten och SR/Kronoberg, får nu det moderata kommunalrådet i Växjö, Anna Tenje, kraftigt sänkta böter för det brott mot knivlagen hon gjorde sig skyldig till i januari då hon enligt henne själv fått med sonens scoutkniv, en morakniv av misstag genom säkerhetskontrollen i riksdagen i Stockholm.

Åklagare Yvonne Rudinsson har nu återkallat det tidigare strafföreläggandet på 32 500 kronor i böter och skrivit ut ett nytt på 1200 kronor istället.
SverigesRikesLag2018.jpgYvonne Rudinsson
I ärendet hos åklagaren finns ingen dokumentation om varför bötesbeloppet är sänkt, skriver Smålandsposten idag.
P4 Kronoberg har också sökt Yvonne Rudinsson för en kommentar men vi har ännu inte lyckats nå henne.

*

Enligt 25 kap 1 § brottsbalken skall böter dömas ut i dagsböter eller, om brottet bör föranleda ett lägre straff än trettio dagsböter, i penningböter.

De allmänna grunderna för straffmätning finns i 29 kap 1 § brottsbalken. Med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning skall straff bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets straffvärde. Vid den bedömningen skall särskilt beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen har inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han har haft. (RH 1996:23)

*

Själv hade jag lagt ned förundersökningen omedelbart, utan tvekan!
Precis som riksdagsförvaltningen valt att inte ta ärendet vidare, eller göra en polisanmälan, enligt Niklas Åström, säkerhetschef på riksdagen.

Men åklagarnas ”bedömningar” är heliga – ingen (men absolut ingen!) får ifrågasätta dem.
Eller hur Thomas gänget - Yvonne, Anna-Karin, Lars, Laila och andra?
Glöm inte "privatpersonerna" som mer eller mindre anonymt anmäler vid vissa bestämda tidpunkter...Category: Rättsväsendet
Posted by: valens Permalink
Allmän information till Svenska folket
Squashturneringens deltagare – del 1

”Squashturneringen” börjar närma sig slutet. Ibland, av någon anledning, vill man kanske läsa historiens epilog först.
Vad gäller själva ”Squashturneringen” i sig, det finns ingen epilog än så länge. Bödeln har inte bestämt sig än, så att slutstriden dröjer lite till.

Vad jag kan erbjuda nu är slutet på epilogens början. Börjans slutstrid alltså.


Allmän information till Svenska folket
Den 27 februari 2015 har Sveriges Högsta domstol bekräftat en ny praxis:
EN DOMARE I UNDERRÄTT FÅR I DOMSTOLSBESLUT LJUGA PÅ ETT OFÖRSKÄMT SÄTT OCH REDOVISA FALSKA SAKUPPGIFTER SOM DEFINITIVT KRÄNKER EN INDIVID OCH SITT PRIVATA LIV, INDIVIDENS RELATION TILL SIN FAMILJ OCH SIN OMGIVNING.

      Växjö tingsrätts ordförande i mål nr T 4685-12 har i domen meddelat i Växjö den 7 oktober 2014       (domskälens första stycke) anfört följande:
”ENLIGT VAD SOM FRAMGÅTT HAR ANMÄLNINGARNA MOT dotterns pappa LETT TILL EN FÄLLANDE DOM I FRÅGA OM OLAGA HOT OCH OFREDANDE MOT dotterns mamma. VIDARE HAR DET FUNNITS BESÖKSFÖRBUD FÖR dotterns pappa ATT KONTAKTA dotterns mamma”.
      I citatet ovan har jag ändrat klagandens och motpartens riktiga namn med ”dotterns pappa” och           ”dotterns mamma”.

MEN!
Enligt vad ”dotterns pappa” vet samt enligt flera utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister som sträcker sig över all tid från den första dagen ”dotterns pappa” och ”dotterns mamma” har träffats till mitten av november 2014, framkomer klart och tydligt att:
"I BELASTNINGSREGISTRET FINNS INGA UPPGIFTER ATT REDOVISA."


Högsta domstolen har bekräftat grunden till den nya praxisen i beslut Adnr 161-15 signerat av kanslichefen Unto Komujärvi.
I sitt beslut (brev) skriver Unto Komujärvi att beslutet rörande mål Ö 5862 -14 att inte meddela prövningstillstånd kan inte överklagas eller omprövas. Domstolen lämnar inte några skäl utöver vad som framgår av beslutet.

Högsta domstolens protokoll I mål Ö 5862-14 är daterat 2015-02-19 och är signerat av Justitieråd Kerstin Calissendorff samt Frida Barrstrand (föredragande och protokollförare).
Observera att mål Ö 5862-14 är sambandsmål till Högsta domstolens mål B 6189-14 där svar på åtalsfrågan som avser den brottsanklagade domaren dröjer onödigtvis – fel ordning.
Inte minst att mål Ö 5862-14 innehåller fakta relaterade till flera brott inträffade i underrätten, brott som utreds av polis- och åklagarmyndigheten – bland annat om mened.
Det är obestridligt att alla dessa fakta har definitivt påverkat målets utgång i underrätten.

I stället för att ta ställning till juristens, Anna Edelhjelm, bravader (milt sagt!), medger Justitierådet Kerstin Calissendorff att Anna Edelhjelms klient får belönas med över hundra tussen svenska kronor!

      Högsta domstolens mål Ö 5862-14 avser Göta hovrätts beslut att ej meddela prövningstillstånd i       mål nr T 2893-14 meddelat i Jönköping den 5 november 2014.

      Och slutligen, Göta hovrätts mål nr T 2893-14 avsåg överklagandet av Växjö tingsrätts DOM i mål       nr T 4685-12 meddelat i Växjö den 7 oktober 2014.

Tills Högsta domstolen kommer att besluta i mål B 6189-14 att Göta hovrätts mål nr B 3038-14 måste tas upp utan (bland mycket annat) avvikelse från ett normalt kontradiktoriskt rättegångsförfarande som är ett viktigt element i vad som avses med en rättvis rättegång (jfr NJA 2013 s. 813), kräver jag att kanslichefen Unto Komujärvi tillsammans med Justitierådet Kerstin Calissendorff och föredraganden/protokollföraren Frida Barrstrand, i ett öppet brev, ber om ursäkt till ”dotterns pappa” samt förklarar till ”pappans dotter”, till hela Sverige, att:
DOMAREN I VÄXJÖ LJÖG OCH ATT ANMÄLNINGARNA MOT ”dotterns pappa” HAR ALDRIG LETT TILL NÅGON FÄLLANDE DOM I FRÅGA OM OLAGA HOT OCH OFREDANDE MOT ”dotterns mamma”. VIDARE ATT DET ALDRIG FUNNITS BESÖKSFÖRBUD FÖR "dotterns pappa" ATT KONTAKTA ”dotterns mamma”.

Vänligen håll tyst! Förhandling pågår.
Vänligen håll tyst! Förhandling pågår.


Enligt Claes Borgström, advokat och före detta Jämo, är rättstillämpning politik och vidare att idrott och politik hör ihop.
Inte mindre intressant är Claes Borgströms argumentering: om domaren inte gillar lagstiftarens bakomliggande värderingar och syfte med en viss bestämmelse kan hon i det enskilda fallet tillämpa regeln restriktivt alternativt extensivt, beroende på vilket resultat den ena eller andra tolkningen leder till. Tolkningsutrymmet begränsas endast genom att resultatet inte (uppenbart) får strida mot praxis.
(Dagens Juridik, september 2008)Nu praxis i racketsporten Squash: spelet får en virtuell målvakt som slutligen avgör matchen.
Som bekant är ”målvakt” i kriminell jargong en fysisk person som av en vis anledning tar på sig juridiskt ansvar som den felande parten vill undgå. En person som tar på sig ansvaret för brott eller förseelse som någon annan har begått.
(Förstår medborgaren vilken dörr bankar jag på?)


Under den upplysta despotismens tid (1700-talet) var domstolarna i vissa länder förbjudna att motivera sina domar. Även domstolarna betraktades som överhetens tjänare och medborgarna borde rätta sig efter myndigheternas bud och befallningar utan att reflektera över de bakomliggande motiven för dessas åtgärder. Enligt ett demokratiskt betraktelsesätt skall däremot den offentliga maktutövningen i så stor utsträckning som möjligt ske under allmänhetens insyn. Att domstolarna motiverar sina domar möjliggör att man kan kontrollera hur de resonerat, något som stärker förtroendet för rättsskipningen. Särskilt den förlorande parten kan komma att misstro domstolens oväld om han inte begriper hur dess ledamöter resonerat.
Att domstolarna på något sätt motiverar sina avgöranden följer också av Europakonventionens krav på en rättvis rättegång
- På senare tid har även frågor om hur läsbarheten av domar skall ökas diskuterats allt mer. Det rör sig här om allt från struktur och disposition till uttryckssätt och ordval i domar. I sammanhanget har framhållits vikten av att parter och andra som inte är juridiskt kunniga kan förstå och övertygas av domen.
Att en dom förses med utförliga domskäl har även andra fördelar än de ovan anförda. När domaren författar domskälen kan han eller hon själv kontrollera riktigheten av sina tankegångar. Det-händer ofta att man inser ohållbarheten i ett resonemang först då man nedtecknat det i skrift. Sitt största värde har dock domskälen på grund av möjligheten överklaga domen. En utförlig motivering underlättar för den förlorande parten ätt bedöma om det lönar sig att överklaga och för den högre instansen att överpröva domens riktighet.

(Per Olof Ekelöf/Henrik Edelstam och Mikael Pauli, 2011)


Enligt Fredrik Wersäll, president Svea hovrätt, ett starkt och oberoende domstolsväsende är ett av fundamenten i en demokrati byggd på rättsstatliga principer. Men en domarmakt byggd på dessa principer måste också präglas av legitimitet och ansvar.
Ju mer makt vi domare får desto större omsorg krävs för att inte gå utanför lagstiftarens ramar, säger Fredrik Wersäll.
(Dagens Juridik, december 2014)


I Sverige har vi, tack och lov, snälla och kompetenta domare som knappast behöver anmälas för några tjänstefel. Men om det otroliga skulle inträffa att man skulle bli utsatt för det, ett tjänstefel alltså, mot all förmodan, ja då kan man polisanmäla med (bland annat) hänvisning till 20:e kapitel, 1:a paragraf i Brottsbalken.
Det helt osannolika har hänt: en svensk domare har ljugit, spridit falska uppgifter i en offentlig handling och därmed, kort sagt, begått ett tjänstefel, vilket som sagt knappast händer…

Vad kommer att hända i fortsättningen om utvecklingen fortsätter som beskrivs här ovan, där medborgares rättigheter nonchaleras hos landets högsta domstol?
Tyvärr har JO och JK också alltmer blivit instanser som har som huvudsyfte att hålla ärenden borta från Europadomstolen.
Vad finns det då för möjlighet att granska myndigheter och myndighetspersoner som missbrukar den offentliga makten? Vem granskar granskarna?


* * *


Den här, av mig kallad ”squashturnering”, har utvecklats alltmer så den har blivit en mycket invecklad historia.

I takt med spelets utveckling (läs: invecklad historia) har många deltagare dragits in. Några friviliga, några ofriviliga. Det var inte alls svårt att manipulera till friviliga den andra gruppen. Att manipulera folk är inte alls svårt för de som besitter makt.
Men om detta och mycket mer i kommande avsnitt.

Det här är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men det är, kanske, börjans slut.”             (Winston Churchill)

Häng me’ !

P.S.
Living tomorrow - Where in the world will I be
Tomorrow – How far am I able to see?
Or am I needed here…
Now I’ve found that the world is round and of course it rains everyday.

D.S.


Category: Rättsväsendet
Posted by: valens Permalink
Finns det utrymme sko sig själv…
Apropå brottsbenägna domare och korrupta tjänstemän

Två expressiva bilder från öppet hus med Uppdrag gransknings redaktion som lockade runt hundra personer från allmänheten till kulturhuset Palladium i Växjö, 25 oktober, 2014.
Uppdrag granskning, Palladium, - Växjö, 2014-10-25Uppdrag granskning, Palladium, - Växjö, 2014-10-25


Det verkar som att några brottsbenägna tjänstemän med hjälp av några andra, mer eller mindre, brottsbenägna individer, är definitivt bestämda att omvandla svenskt rättsväsen i rena rama svenskt (rätts)oväsen genom att begå brott efter brott.

Det verkar som att på min bekostnad kommer domstolsverket berika sin praxis databas.
Jag har tidigare relaterat om cirkuset med tidigare åklagaren som vid ett senare tillfälle har agerat som domare i (princip) samma ärende, med samma aktörer, cirkus som ”har tvingat” tidigare JO Mats Melin att ”vandra till tjänsten” som ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.

Nu är en annan domare (rådman) på tur, från samma tingsrätt, som kanske kommer att ”tvinga” ytterligare någon höjdare på vift.
Än så länge har åtal väckts mot respektive rådman för grovt tjänstefel (vid hovrätten).
Vi får se vad DOM kommer att hitta på efter att ha ertappats med fingrarna i syltburken (igen!).
Apropå (rätts)oväsen.
Av förklarliga skäl väntar vi med att avslöja detaljer, än så länge.

Som sagt, finns det utrymme sko sig själv… då är det alltid någon som gör det.

Vi återkommer!

Category: Rättsväsendet
Posted by: valens Permalink
Rättsväsendet - Locket på?
Justitierådet Göran Lambertz börjar tjänstgöra i Lagrådet1) i december.
Förflyttningen har inget samband med kritikstormen mot Lambertz agerande i Quick-fallet, säger justitierådet Stefan Lindskog till Aftonbladet.
Samtidigt påstås att omplaceringen kommer bara dagar efter ett enskilt samtal med Högsta domstolens2) ordförande, Marianne Lundius. Tidningens ”rubrik” kommer dagen efter ”rubriken”:
<< Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll vill sätta munkavle på Göran Lambertz.
Det avslöjas i en hemlig mejlkonversation som Aftonbladet tagit del av.
Jag skulle, i all välmening, vilja vädja till dig att tills vidare hålla dina tankar i ärendet för dig själv”, skriver Wersäll. >>

Det är svårt att avskeda en domare i det svenska rättväsendet.
Då spelar vi squash istället.

Fotnot:
1)Högsta domstolen är i Sverige högsta instansen i det allmänna domstolsväsendet. Högsta domstolen är sista instans i tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt.
2)Sverige har ett Lagråd som har till uppgift att yttra sig över lagförslag. Sådana yttranden avges på begäran av regeringen eller av riksdagsutskott. Bl.a. skall Lagrådet normalt höras över förslag till ändringar i de grundlagar som gäller tryckfriheten och yttrandefriheten i vissa medier och över förslag till lagar som berör enskilda människors fri- och rättigheter, deras personliga och ekonomiska förhållanden eller deras skyldigheter gentemot det allmänna.(...) (lagradet.se)
Så nu har vi locket på!


Göran Lambertz kommer inte längre kunna döma i Högsta domstolen eller uttala sig i HD:s vägnar.
Han ska granska lagförslag på regeringens eller ett riksdagsutskotts begäran i Lagrådet i stället.

Därmed har Göran Lambertz inte något mer att säga som Högsta domstolens representant.
Däremot får inte Göran Lambertz fortsätta tiga om den ena och den andra…


Snacka om squash turnering!
Squash, mer och mer
Det verkar som att ”grenen” är på väg att spridas mer och mer...

Härmed återkopplar jag till mitt löfte att återkomma och avslöja ”några detaljer”, inte minst för att försvara min dotter från alla vanvettiga ”fifflare” som i deras sjuka värld utnyttjar barn som försökskaniner. (se nedan Vem granskar granskarna?)

Jag börjar här med att nämna om min korrespondens med JK inled den 3 december 2006…
Var det då kanske ”startskottet” till Hannes Råstam dokumentär om Thomas Quick ?
Vem vet? Hannes Råstam (RIP) kan inte längre besvara frågan tyvärr. Men korrespondensen finns kvar…


PS. Vad gäller Thomas Quick/Sture Bergwall och lite till... Låt mig återkomma senare! DS.27/11 2013

01:30

Vem granskar granskarna?

Category: Rättsväsendet
Posted by: valens Permalink
Vem granskar granskarna?
En ny kommission – En ny granskning
I kvällens Veckans brott (SVT1) möttes flera av nyckelspelarna i Quickhärvan och vägen till dagens läge debatterades hårt.
SVT1 - Dagens brott, 2013-11-26

Mina kära vänner:
Först måste man få ordning bland de fifflarna ”på golvet” som möjliggör att Sveriges rättsväsende hamnar i ett sådant katastrofalt läge.
Man måste få ordning bland de korrupta skojarna ”på golvet” som gör möjlig att en ordförande i domstol blir chefsåklagare och ungefär samtidigt en åklagare från samma åklagarkammare blir domare i samma tingsrätt i ett desperat försök att sätta locket på en härva där både ordföranden/chefsåklagaren och åklagaren/domaren har medverkat i princip i samma ärenden överfyllda av upprepade grova tjänstefel – deras egna samt andras grova tjänstefel med koppling till bland annat psykiatrin där psykiatriker (personal inom psykiatrin) som knappast kan uttrycka en hel mening på svenska utnyttjas på olika sätt.
Dessa fifflare är de som banar vägen för att Sveriges rättsväsende hamnar i katastrofala läget att komission måste tillsättas för att granska rättsväsendets och rättspsykiatrins roll i till exempel fallet Thomas Quick (numera Sture Bergwall).
Att justitieminister Beatrice Ask undrar om hur det kan komma sig att vi får fällande domar i åtta fall av mord, vilket senare leder till friande domar. I ett fall där tidigare justitiekansler, Göran Lambertz ser inga konstigheter, inget fel, ingen rättsskandal i det inträffade. Medierna har gått på en blåsning och granskningen ska inte ses som en sågning av rättsprocessen, enligt Lambertz.
Påstående som tvingade polisprofessorn Leif GW Persson att påstå att det stora mysteriet är att en person som Göran Lambertz kan sitta i vår högsta domstol - en gigantisk rättsskandal.

Men först måste man få ordning bland de fifflarna här nere ”på golvet”.

Dessa ”fifflare” försvaras i en sista instans av rättsväsendets högst uppsatta. Göran Lambertz och många andra vet vad jag pratar om,

Jag har lovat att återkomma och avslöja hela härvan, och det kommer jag att göra.
Inte minst för att försvara min dotter från alla vanvettiga ”fifflare” som i deras sjuka värld utnyttjar barn som försökskaniner.Category: Rättsväsendet
Posted by: valens Permalink
Mycket ska man läsa innan ögonen trillar ur.

Mycket ska man läsa eller höra... Ett annat beslut som borde ha meddelats den 1:a april

Alltså, en före detta polis i Kronoberg som stått åtalad för sexuellt ofredande friades i dag av Växjö tingsrätt. Mannen var misstänkt för att flera gånger ha blottat sig för en kvinna och också onanerat i ett fönster i sitt hem. Men enligt tingsrätten går det inte att bevisa att mannens gärning var riktad mot en bestämd person, och han kan därför inte dömas för sexuellt ofredande. (SR - P4/Kronoberg)

(Längre ner - 05/02 - kan ni läsa om kvinnan som trots att hon inte var i verklig nöd, så var hennes upplevelse av det så stark att hon inte anses skyldig efter att ha kört i 145 kilometer i timmen på en 90-väg med 1,63 promille alkohol i blodet.)

OBS! Glöm inte att följa nyhetsremsan ovan... (javascript måste vara aktiverat)


Category: Rättsväsendet
Posted by: valens Permalink
Ska man skratta eller gråta?
Ska man gråta eller skratta åt rättsväsendet?
Från TT/Inrikes via Metro kommer århundradets roligaste/pinsammaste nyhet som avser rättsväsendet…

En kvinna hade 1,63 promille alkohol i blodet när hon körde i 145 kilometer i timmen på en 90-väg, krockade och sedan voltade. Ändå frias hon av Helsingborgs tingsrätt eftersom rätten anser att kvinnan befann sig i "inbillad nöd" då hon trodde att hennes man ville skada henne. I själva verket ville han hindra henne från att köra berusad, skriver Metro.

Trots att kvinnan inte var i verklig nöd, så var hennes upplevelse av det så stark att hon inte anses skyldig.


Ingen kommentar. Man blir helt stum!
Och tårögd av... både skratt och gråt!!!

 

 
 
  < Arkiv >           Hem