Kvinnojouren Blenda måste åtgärda brister
( Nyheter P4 Kronoberg Publicerat: kl 08:44)
Nu har Inspektionen för vård och omsorg startat en första granskning av de ideella kvinnojourerna i landet och i Växjö har man hittat brister i kvinnojouren Blendas verksamhet.
Inspektionen för vård och omsorg kräver nu att Kvinnojouren Blenda fastställer rutiner för att kunna rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden.
De nya rutinerna ska införas senast den 26 augusti kräver Inspektionen för vård och omsorg


  *


Regeringen – Socialstyrelsen – IVO
I enlighet med tidigare regeringsbeslut inrättades den 1 juni 2013 en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, som övertar bland annat tillsyns- och tillståndsverksamheter från Socialstyrelsen. Inspektionens uppgifter ska främst bestå av tillsyn och tillståndsgivning inom socialtjänst, verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. Vidare ska inspektionen bland annat ha ansvar för de register som behövs för att utöva verksamheten.
I propositionen föreslås de lagändringar som är nödvändiga för att ansvaret för verksamheterna ska kunna föras över från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedriver tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården samt över hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning.
Syftet med tillsynen är att upptäcka och påtala brister som kan påverka säkerheten för den enskilde, samt att kontrollera att verksamheterna uppfyller lagstadgade krav och upprätthåller en god kvalitet.
Målet är att alla tillsynsobjekt som står under IVO:s tillsyn uppfyller kraven enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter.


  *


Enligt egen berättelse är kvinnojouren Blenda i Växjö en partipolitisk och religiöst obunden förening, arbetar aktivt för att motverka alla former av fysiskt, psykiskt, ekonomiskt eller socialt våld. Vi bekämpar i första hand det våld som riktas mot kvinnor.

Vidare, enligt egen berättelse, bildades föreningen hösten 1981. När ”kvinnojouren” under våren 1982 fick kommunalt bidrag och tillgång till en centralt belägen bostadslägenhet kunde ”kvinnojouren” starta den aktiva jourverksamheten.
Denna verksamhet bedrivs dels genom telefonjour vissa tider i veckan och dels genom stöd och hjälp åt kvinnor som vill förändra sin livssituation.
All vår medverkan syftar till att hjälpa kvinnorna att själva bestämma över sina liv.
Vi kan, om de så önskar, förmedla kontakter med olika myndigheter, läkare, psykologer, jurister m.fl. Vi ställer också upp som sällskap och stöd vid besök hos polis, advokat, sjukhus, domstol etc.  *


Ibland behöver kvinnorna hjälp, ibland behövs kvinnojourernas insatser.
Det är grundläggande för alla landets invånare, kvinnor som män, att de behöver känna sig trygga från yttre hot.
MEN ingen får stå över lagen!
Varken kvinnojourerna eller de som manipulerar dessa grupperingar i eget vinningssyfte.
MAN SKALL HJÄLPA, INTE STJÄLPA!