Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for 2015
and
You are currently viewing archive for 2015
Category: Rättsväsendet
Posted by: valens Permalink
Allmän information till Svenska folket
Squashturneringens deltagare – del 1

”Squashturneringen” börjar närma sig slutet. Ibland, av någon anledning, vill man kanske läsa historiens epilog först.
Vad gäller själva ”Squashturneringen” i sig, det finns ingen epilog än så länge. Bödeln har inte bestämt sig än, så att slutstriden dröjer lite till.

Vad jag kan erbjuda nu är slutet på epilogens början. Börjans slutstrid alltså.


Allmän information till Svenska folket
Den 27 februari 2015 har Sveriges Högsta domstol bekräftat en ny praxis:
EN DOMARE I UNDERRÄTT FÅR I DOMSTOLSBESLUT LJUGA PÅ ETT OFÖRSKÄMT SÄTT OCH REDOVISA FALSKA SAKUPPGIFTER SOM DEFINITIVT KRÄNKER EN INDIVID OCH SITT PRIVATA LIV, INDIVIDENS RELATION TILL SIN FAMILJ OCH SIN OMGIVNING.

      Växjö tingsrätts ordförande i mål nr T 4685-12 har i domen meddelat i Växjö den 7 oktober 2014       (domskälens första stycke) anfört följande:
”ENLIGT VAD SOM FRAMGÅTT HAR ANMÄLNINGARNA MOT dotterns pappa LETT TILL EN FÄLLANDE DOM I FRÅGA OM OLAGA HOT OCH OFREDANDE MOT dotterns mamma. VIDARE HAR DET FUNNITS BESÖKSFÖRBUD FÖR dotterns pappa ATT KONTAKTA dotterns mamma”.
      I citatet ovan har jag ändrat klagandens och motpartens riktiga namn med ”dotterns pappa” och           ”dotterns mamma”.

MEN!
Enligt vad ”dotterns pappa” vet samt enligt flera utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister som sträcker sig över all tid från den första dagen ”dotterns pappa” och ”dotterns mamma” har träffats till mitten av november 2014, framkomer klart och tydligt att:
"I BELASTNINGSREGISTRET FINNS INGA UPPGIFTER ATT REDOVISA."


Högsta domstolen har bekräftat grunden till den nya praxisen i beslut Adnr 161-15 signerat av kanslichefen Unto Komujärvi.
I sitt beslut (brev) skriver Unto Komujärvi att beslutet rörande mål Ö 5862 -14 att inte meddela prövningstillstånd kan inte överklagas eller omprövas. Domstolen lämnar inte några skäl utöver vad som framgår av beslutet.

Högsta domstolens protokoll I mål Ö 5862-14 är daterat 2015-02-19 och är signerat av Justitieråd Kerstin Calissendorff samt Frida Barrstrand (föredragande och protokollförare).
Observera att mål Ö 5862-14 är sambandsmål till Högsta domstolens mål B 6189-14 där svar på åtalsfrågan som avser den brottsanklagade domaren dröjer onödigtvis – fel ordning.
Inte minst att mål Ö 5862-14 innehåller fakta relaterade till flera brott inträffade i underrätten, brott som utreds av polis- och åklagarmyndigheten – bland annat om mened.
Det är obestridligt att alla dessa fakta har definitivt påverkat målets utgång i underrätten.

I stället för att ta ställning till juristens, Anna Edelhjelm, bravader (milt sagt!), medger Justitierådet Kerstin Calissendorff att Anna Edelhjelms klient får belönas med över hundra tussen svenska kronor!

      Högsta domstolens mål Ö 5862-14 avser Göta hovrätts beslut att ej meddela prövningstillstånd i       mål nr T 2893-14 meddelat i Jönköping den 5 november 2014.

      Och slutligen, Göta hovrätts mål nr T 2893-14 avsåg överklagandet av Växjö tingsrätts DOM i mål       nr T 4685-12 meddelat i Växjö den 7 oktober 2014.

Tills Högsta domstolen kommer att besluta i mål B 6189-14 att Göta hovrätts mål nr B 3038-14 måste tas upp utan (bland mycket annat) avvikelse från ett normalt kontradiktoriskt rättegångsförfarande som är ett viktigt element i vad som avses med en rättvis rättegång (jfr NJA 2013 s. 813), kräver jag att kanslichefen Unto Komujärvi tillsammans med Justitierådet Kerstin Calissendorff och föredraganden/protokollföraren Frida Barrstrand, i ett öppet brev, ber om ursäkt till ”dotterns pappa” samt förklarar till ”pappans dotter”, till hela Sverige, att:
DOMAREN I VÄXJÖ LJÖG OCH ATT ANMÄLNINGARNA MOT ”dotterns pappa” HAR ALDRIG LETT TILL NÅGON FÄLLANDE DOM I FRÅGA OM OLAGA HOT OCH OFREDANDE MOT ”dotterns mamma”. VIDARE ATT DET ALDRIG FUNNITS BESÖKSFÖRBUD FÖR "dotterns pappa" ATT KONTAKTA ”dotterns mamma”.

Vänligen håll tyst! Förhandling pågår.
Vänligen håll tyst! Förhandling pågår.


Enligt Claes Borgström, advokat och före detta Jämo, är rättstillämpning politik och vidare att idrott och politik hör ihop.
Inte mindre intressant är Claes Borgströms argumentering: om domaren inte gillar lagstiftarens bakomliggande värderingar och syfte med en viss bestämmelse kan hon i det enskilda fallet tillämpa regeln restriktivt alternativt extensivt, beroende på vilket resultat den ena eller andra tolkningen leder till. Tolkningsutrymmet begränsas endast genom att resultatet inte (uppenbart) får strida mot praxis.
(Dagens Juridik, september 2008)Nu praxis i racketsporten Squash: spelet får en virtuell målvakt som slutligen avgör matchen.
Som bekant är ”målvakt” i kriminell jargong en fysisk person som av en vis anledning tar på sig juridiskt ansvar som den felande parten vill undgå. En person som tar på sig ansvaret för brott eller förseelse som någon annan har begått.
(Förstår medborgaren vilken dörr bankar jag på?)


Under den upplysta despotismens tid (1700-talet) var domstolarna i vissa länder förbjudna att motivera sina domar. Även domstolarna betraktades som överhetens tjänare och medborgarna borde rätta sig efter myndigheternas bud och befallningar utan att reflektera över de bakomliggande motiven för dessas åtgärder. Enligt ett demokratiskt betraktelsesätt skall däremot den offentliga maktutövningen i så stor utsträckning som möjligt ske under allmänhetens insyn. Att domstolarna motiverar sina domar möjliggör att man kan kontrollera hur de resonerat, något som stärker förtroendet för rättsskipningen. Särskilt den förlorande parten kan komma att misstro domstolens oväld om han inte begriper hur dess ledamöter resonerat.
Att domstolarna på något sätt motiverar sina avgöranden följer också av Europakonventionens krav på en rättvis rättegång
- På senare tid har även frågor om hur läsbarheten av domar skall ökas diskuterats allt mer. Det rör sig här om allt från struktur och disposition till uttryckssätt och ordval i domar. I sammanhanget har framhållits vikten av att parter och andra som inte är juridiskt kunniga kan förstå och övertygas av domen.
Att en dom förses med utförliga domskäl har även andra fördelar än de ovan anförda. När domaren författar domskälen kan han eller hon själv kontrollera riktigheten av sina tankegångar. Det-händer ofta att man inser ohållbarheten i ett resonemang först då man nedtecknat det i skrift. Sitt största värde har dock domskälen på grund av möjligheten överklaga domen. En utförlig motivering underlättar för den förlorande parten ätt bedöma om det lönar sig att överklaga och för den högre instansen att överpröva domens riktighet.

(Per Olof Ekelöf/Henrik Edelstam och Mikael Pauli, 2011)


Enligt Fredrik Wersäll, president Svea hovrätt, ett starkt och oberoende domstolsväsende är ett av fundamenten i en demokrati byggd på rättsstatliga principer. Men en domarmakt byggd på dessa principer måste också präglas av legitimitet och ansvar.
Ju mer makt vi domare får desto större omsorg krävs för att inte gå utanför lagstiftarens ramar, säger Fredrik Wersäll.
(Dagens Juridik, december 2014)


I Sverige har vi, tack och lov, snälla och kompetenta domare som knappast behöver anmälas för några tjänstefel. Men om det otroliga skulle inträffa att man skulle bli utsatt för det, ett tjänstefel alltså, mot all förmodan, ja då kan man polisanmäla med (bland annat) hänvisning till 20:e kapitel, 1:a paragraf i Brottsbalken.
Det helt osannolika har hänt: en svensk domare har ljugit, spridit falska uppgifter i en offentlig handling och därmed, kort sagt, begått ett tjänstefel, vilket som sagt knappast händer…

Vad kommer att hända i fortsättningen om utvecklingen fortsätter som beskrivs här ovan, där medborgares rättigheter nonchaleras hos landets högsta domstol?
Tyvärr har JO och JK också alltmer blivit instanser som har som huvudsyfte att hålla ärenden borta från Europadomstolen.
Vad finns det då för möjlighet att granska myndigheter och myndighetspersoner som missbrukar den offentliga makten? Vem granskar granskarna?


* * *


Den här, av mig kallad ”squashturnering”, har utvecklats alltmer så den har blivit en mycket invecklad historia.

I takt med spelets utveckling (läs: invecklad historia) har många deltagare dragits in. Några friviliga, några ofriviliga. Det var inte alls svårt att manipulera till friviliga den andra gruppen. Att manipulera folk är inte alls svårt för de som besitter makt.
Men om detta och mycket mer i kommande avsnitt.

Det här är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men det är, kanske, börjans slut.”             (Winston Churchill)

Häng me’ !

P.S.
Living tomorrow - Where in the world will I be
Tomorrow – How far am I able to see?
Or am I needed here…
Now I’ve found that the world is round and of course it rains everyday.

D.S.


Category: Barnsäkerhet
Posted by: valens Permalink
(Uppdatering) Om Yoga, Europol, kommuner och Högsta domsten
(Original approval date & time:)
26/2 2016
19:55

Yogi (MISA) ledaren Gregorian Bivolaru, eftersökt av Interpol/Europol, arresterades av den rumänska polisen i Frankrike idag, 26 februari 2016 (enligt rumänska Antena 3).

Det verkar som om Bivolaru har varit i Frankrike under ganska lång tid. Som jag tidigare informerat om har Bivolaru i 2006 erhållit politisk asyl i Sverige (Smeknamn: ”guru” Magnus Aurolsson).
Gregorian Bivolaru
Enligt preliminära uppgifter, var han med falska dokument. Gregorian Bivolaru dömd till sex års fängelse för sexuellt umgänge med minderårig är dessutom anklagad för sexuellt utnyttjande av minderåriga och barnpornografi. Några (andra) brott är redan preskriberade.Category: Barnsäkerhet
Posted by: valens Permalink
Om Yoga, Europol, kommuner och Högsta domstolen
(Original approval date & time:)
29/1 2016
10:49

Innan vi går vidare (eller tillbaks!) till ”bödeln” och min älskade ”squashturnering”…

 
Många som följer valens.nu minns säkerligen inläggen ”"Trafficking" och ”En aktuell två års gammal nyhet”.

Jag har påpekat (bland mycket annat) att i flera år Köpenhamnskommun stöttat en yogaskola som misstänks för att ägna sig åt att sälja porrfilm och stripteaseshower. Att den danska prästen Tom Thygesen Daugaard anklagade den danska yogaskolan för att vara en sekt:
Det är djupt naivt av Köpenhamns kommun att ge pengar till Natha Yoga Center utan att undersöka vad som ligger bakom. Där finns en totalitär, sekteristisk organisation som manipulerar unga, sökande människor och som bedriver olika sextjänster. Det finns grund till att bestämt avråda ungdomar att söka sig till organisationen”, sa han till Jyllands-Posten.

Sen' undrande jag om vem som tog hand om sexbrottslingen Gregorian Bivolaru?
Svaret var enkelt: Sverige!
Den 21 oktober 2005 avslog Sveriges Högsta domstol Rumäniens justitiedepartement begäran om Bivolarus utlämning för sexuell perversion, sexuellt umgänge med minderårig, handeln med minderåriga (trafficking) och satte honom på fri fot.
Bara ett par månader senare beviljade Migrationsverket politisk asyl till den här Gregorian Bivolaru.

Sen' vet jag inte om den här individen har fått hjälp att skaffa lägenhet i ett barnvänligt område…

Däremot vet jag att det inte dröjer länge innan jag tar bladet från munnen. Avsnittet kommer ingå i ”bombernas grupp”…
Idag, allt det här, som en liten påminnelse!

* * *

Det har gått några år sedan dess.
Här, i våra trakter, har Yoga florerat under tiden. Inte minst kommunerna (åtminstone några social sekreterare, bland andra) har spenderat en peng och "lite tid" för att bekanta sig med Yoga…

IDAG?

Sedan länge är denna Gregorian Bivolaru (skyddad av Sveriges Högsta domsto-från 2005l!) efterlyst av Europol.
from eumostwanted.eu
Today January 29, 2016, European law enforcement authorities have joined forces to create a dedicated new website (www.eumostwanted.eu) where the public can help police trace Europe’s Most Wanted Fugitives.


Förhoppningsvis förstår nu medborgaren att detta inlägg är tänkt som en sista pusselbit till… målet.

Obs! (för de mest insatta)
Ovannämnt inlägg (”Kommun gav stöd till "sex-sekt”) är av mig skriven i början av 2011…
FATTAR NI NU DÅ?


(Om ca en vecka kommer Inlägget att flyttas nedåt i väntan på svar till frågan/frågorna i ”Allmän information till Svenska folket”)


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
En bild - en händelse. Många minnesbilder
Håkan Nordling, (dåvarande) chef för tingsrätten och Beatrice Ask, (dåvarande) justitieminister inviger de nya domstolarna i Växjö (april, 2011).
Växjö Domstolar, 2011-04-08
Foto: Viktoria Välilä - Sveriges Radio (P4/Kronoberg - Publicerat fredag 8 april 2011 kl 15:46)


En bild som påminner mig om både då- och nutid.
Den påminner mig om kravet på att bandet måste klippas itu. Med den ena handen.
Att det är hög tid att knyta näven och hårt slå den i bordet. Den andra handen, alltså.

Bilderna lagras på vårt minne och som bekant med hjälp av minnet kan tankeförmågan ta itu med de problem som möter oss.

Det har hänt alldeles för mycket och det finns ingen anledning att vänta längre. Inte mer än några dagar, i alla fall. Det är hög tid att klippa bandet samt slå näven i bordet mot den uppluckrade moralen inom rättsväsendet.
Man suckar djupt och blir häpen över rättsrötans fräckhet som tvingar vårt samhälle, långsamt men säkert, dras långt ner i en mörk rättsosäkerhet.

Det finns alldeles för många skrupellösa individer (inte minst tjänstemän) som alltid hittar kryphål (ibland kriminella handlingar) för att tjäna pengar eller andra privilegier på att kränka andra människor. Det är fullständigt förfärligt.

Det värsta (ur samhällets synvinkel) är att vilseledande kan ske på flera olika sätt, bl.a. genom att man aktivt uppväcker (framkallar) en villfarelse hos någon annan eller aktivt förstärker eller vidmakthåller en redan existerande villfarelse hos den andre, så att den blir handlingsmotiverande för denne.
Ett vilseledande i rättslig mening kan ske också genom passivitet, dvs. genom underlåtenhet att göra något.


* * *


Låt oss minnas vad varje svensk bör veta:

Hur Sverige ska styras framgår av regeringsformen, som är en av Sveriges fyra grundlagar.

1 kap.

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.
Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.
Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö.
Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. Det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas.

(…)

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.

*

Squashturneringens deltagare - nästa !