Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for June 2011
and
You are currently viewing archive for June 2011

26/06 2011

09:54

What About

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
What About

Inga nyheter. Nästan.

På Wikipedia kan man läsa om befruktning (ibland kallad konception, fertilisering, fekundation eller syngami), att den är process då två könsceller (manlig och kvinnlig) förenas och bildar en ny organism av samma art. För att kvinnan ska kunna bli befruktad krävs det att hon har samlag med en man eller blir befruktad på konstgjord väg.
Insemination eller konstbefruktning är ett sätt att placera sperma i honans fortplantningsorgan på konstgjord väg för att försöka åstadkomma befruktning.
Hos människor räknas insemination som assisterad befruktning, där man antingen använder sperma från kvinnans manliga partner eller sperma från en spermadonator. Spermadonator används i de fall där den manliga partnern inte producerar några spermier eller där kvinnan inte har någon manlig partner (det vill säga ensamstående kvinnor eller lesbiska). I de fall där donerad sperma används, är kvinnan den gravida och genetiska modern till det producerade barnet. Spermadonatorn är den genetiska eller biologiska fadern till barnet. Bestämmelser för mänsklig insemination finns bland annat i lagen om genetisk integritet

Resultat av genetisk kartläggning förvånar forskare, skriver Dagens Medicin.
Nordsvenskarnas och sydsvenskarnas genetiska uppsättningar skiljer sig oväntat mycket, konstaterar forskare bakom en ny kartläggning. Den slutsatsen dras efter analys av mer än 350 000 genvarianter hos 1 525 svenskar.
I kartläggningen ingår också ett referensmaterial från 3 212 finländare, britter, tyskar och ryssar. Forskarna konstaterar att svenskarna, i synnerhet sydsvenskarna, är mer nära släkt med tyskar och britter än med finländare.
Trots att Sverige och Finland var ett och samma rike i flera hundra år, verkar svenskarna och finnarna knappt ha hoppat i säng med varandra, säger en av forskarna.

Nya forskningsrön tyder på ökad risk för medfödda missbildningar hos barn födda efter assisterad befruktning, skriver DN.se.
De franska forskarna pekar dock på att resultaten i en del av dessa studier varit långt mer alarmerande. De tror att deras egen studie – given dess storlek – är mer med sanningen överensstämmande.
De franska forskarna vill uppmärksamma politiker på problematiken men också få läkarna att bättre informera föräldrar som vill ha assisterad befruktning.
En mutation är en förändring av en gen som innebär att den ger en annan information är den gjorde tidigare. Mutationer kan vara skadliga eller nyttiga. De skadliga mutationerna gallras för det mesta bort genom det naturliga urvalet, medan de nyttiga hålls kvar och kan hjälpa arten anpassa sig till nya förhållanden.
Naturen förändras hela tiden och arterna måste anpassa sig till de nya förhållandena för att kunna överleva.
En grupp forskare vid J. Craig Venter Institute i Kalifornien har lyckats tillverka en konstgjord cell. Det är första gången som vetenskapsmän har lyckats skapa en cell som också kan reproducera sig själv, skriver DN.se
Efter många miljoner år är människan fortfarande den arten som behöver två könsceller, manlig respektive kvinnlig, förenas och genom befruktning bilda en ny organism. En ny människa.


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Författarskap och Rättssäkerhet

Varför kan man inte lita på politiker så länge som de är ministrar?
Nu erkänner Thomas Bodström i sin nyutkomna bok "Inifrån" att han ångrar att han inte gjorde mer för att stärka rättssäkerheten när han var justitieminister. Han skriver att domarna dömer alldeles för olika och att det sitter alldeles för många oskyldigt dömda i våra fängelser!
Vad tänker de män som blivit oskyldigt dömda när de läser detta? Känner de någon tröst?
TJ.jpg
Skriver Thérèse Juel i sin debattartikel om Rättssäkerheten i Sverige.

Thérèse undrar vad det kan ligga bakom Thomas Bodströms ånger:
När f.d. JK Göran Lambertz blev inbjuden att sommarprata för några år sedan, berättade han inledningsvis hur dåvarande justitieministern Thomas Bodström försökt stoppa just det rättssäkerhetsprojekt som senare ledde fram till rapporten "Felaktigt dömda".
Med detta i åtanke väcks genast en undran - vad ligger det för sanning?


(…)

Alltmer växer nätverk och bloggar som gemensamt försöker belysa den sviktande rättssäkerheten i sexual mål, men vår nuvarande justitieminister Beatrice Ask tiger som muren. Hennes sparsamma inlägg i debatten kom en gång att kretsa kring ett "lila kuvert". Men då handlade det om rättstryggheten för brottsoffer. Ett lika viktigt ämne som rättssäkerheten för misstänkta och oskyldigt dömda, men vid jämförelse har dessvärre ämnet rättssäkerhet trillat på kant och fått lägre status.

Avslutningsvis drar Thérèse slutsatsen:
Den som skulle kunna sätta ner foten är justitieministern.
Nu har den f.d. ministern visat att han "ångrar sig". Undrar om vår nuvarande justitieminister Beatrice Ask också kommer att göra det, när hon har slutat och fortsätter sin karriär med författarskap?
Frågan är bara vad alla dessa oskyldigt dömda män kommer att säga då - de börjar redan bli rätt många till antalet ...07/06 2011

23:03

Civilkurage

Category: Social
Posted by: valens Permalink
Civilkurage

En helt ”vanlig dialog” på samhällets krokiga vägar grusade av ansvarslösa tjänstemän.
En helt ”vanlig dialog” som blir allt vanligare – mer vanligt än sällsynt - där sociala myndigheters representanter härjar mer och mer okontrollerad, tyvärr.
Du passar inteEnhetschefen:
Nej, jag har inte sagt
Samordnare:
Nehej… jag sa inte så
SVT Reporter:
Jo, vi har ju det på bandet
Samordnare:
Jag har inte menat så
Jag sa inte så

Det helt ovanliga är den modiga vikarien.
Vikarie som slog larm och förlorade jobbet: Alla ska ta sitt ansvar i samhälle och våga berätta…
Den kallas för Civilkurage
Läs och se inslaget på SVT:s Rapport.