Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for April 2010
and
You are currently viewing archive for April 2010

24/04 2010

22:20

Är vi lika inför lagen?

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Är vi lika inför lagen?
En retorisk fråga:
Hur står det till med rättssäkerheten i landet Sverige?

I en mycket intressant debattartikel i Newsmill (publicerad: 2009-05-19) förklarar stjärnadvokaten Per E Samuelson varför åklagarkåren behöver etiska regler.
Åklagarna saknar etiska regler och maktmissbruk inom kåren är vanligt förekommande anser advokat PER E. SAMUELSON. Han efterlyser ett personligt ansvar för åklagarna som inte sköter sig samt "Pricka dom, varna dom, ta titeln ifrån dom! skriver han.
Av egen erfarenhet kan jag bara bekräfta vad advokat PER E. SAMUELSON skriver om att på senare tid har en hel del rättsfall förekommit som gör att man kan undra över om åklagarna i praktiken följer de regler som gäller för deras verksamhet.


Den största skandalen i svensk rättshistoria
kan man läsa på kriminalkanalen.se i en debattartikel publicerat för ett år sedan.
Där statsåklagare Nils-Eric Schultz och advokat Peter Althin kräver en oberoende kommission för att granska polisens användning av infiltratörer och olaglig brottsprovokation.
De personer som knöts till polisen såsom informatörer/infiltratörer var ofta kriminellt aktiva. Var de inte kriminella från början så blev de det i sin roll som infiltratörer av kriminella kretsar. Han/hon lämnade löpande information till sin hanterare, varav kommissarien Olle Liljegren var en.
Intressant, va?

Rättssäkerhet betyder inte bara att ingen oskyldig ska riskera att drabbas av straffansvar utan även att den som har gjort sig skyldig till brott ska lagföras.Oavsett om det är fråga om en läkare, barnmorska, konstnär, åklagare eller biskop. Det skriver Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare i Malmö i en annan debattartikel publicerat i samma Newsmill.


I ett äldre svarsbrev från 2006 skriver Thomas Bodström bland annat som svar till frågan om vi är lika inför lagen och hur fungerar rättsväsendet:
När det gäller frågan om hur den nämnd som utövar tillsyn över advokatväsendet bör vara sammansatt är det min, och många andras, bedömning att det i vårt rättssystem är av yttersta vikt att vi har en fristående och oberoende advokatkår som inte kan påverkas av statsmakterna.
samt
Av rättegångsbalkens regler om jäv framgår att en domare inte får avgöra ett mål om det föreligger någon omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet.

Menar du verkligen det, Thomas Bodström?

***

Sist men inte minst, låt oss ta en liten runda på Regeringskansliet där ansvarige statsråd på Justitiedepartementet, Beatrice Ask, skriver bland annat:

De allmänna domstolarna handlägger brottmål, tvistemål och ett antal domstolsärenden. De grundläggande reglerna för detta finns i rättegångsbalken och lagen om domstolsärenden. Genom reformen En modernare rättegång, som började gälla den 1 november 2008, genomfördes stora förändringar i det processuella regelverket. Reformen syftar till ett bättre utnyttjande av modern teknik i rättegångar, mer flexibla rättegångsregler samt ett större ansvar för parterna att driva målet fram till avgörande. Reformen innebär också särskilda insatser för hovrättsprocessen i syfte att göra domstolarnas olika uppgifter i instansordningen tydligare.
Frågor om hur domstolarna kommunicerar med medborgarna, till exempel hur parter och andra blir bemötta i domstolarna, utformningen av domar och beslut samt informationen från domstolarna till medierna, har stor betydelse för allmänhetens förtroende för domstolarna.
Justitiedepartementet ansvarar för åklagarväsendet och för att åklagarväsendet får förutsättningar att uppfylla de krav som regeringen ställer på verksamheten
samt
De lokala åklagarkamrarna har ett heltäckande ansvar direkt under den centrala myndighetsledningen, och alla åklagare har en nationell behörighet.


Och kanske det viktigaste, om Lag och rätt:


Vi är alla födda fria och jämlika

Lagarna ska värna demokratin och de mänskliga rättigheterna. De ska åstadkomma en god balans mellan olika intressen i samhället. De ska vara lättbegripliga, konsekventa och kunna stå sig under lång tid. Att rättsväsendet fungerar väl är en förutsättning för hela samhällslivet, såväl för näringslivets utveckling och den ekonomiska tillväxten som för människornas tillit till varandra och förtroendet för samhällsfunktionerna.
Likhetsprincipen måste gälla för alla!
Ingen står över lagen och alla ska behandlas lika inför lagen: även åklagare, domare, advokater och andra i det svenska rättsväsendet. Och socialförvaltningen med dess tjänstemän som besitter en avsevärd (oberättigat!) makt är ingen stat i stat!


Bästa Beatrice Ask: låt oss ta en titt längst upp på denna sida…
Justice must not only be done, it must also be seen to be done!

1. Envar skall, när det gäller att pröva hans civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten må utestängas från rättegången eller en del därav av hänsyn till sedligheten, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då hänsyn till minderåriga eller till parternas privatlivs helgd så kräva eller, i den mån domstolen så finner strängt nödvändigt, i fall då på grund av särskilda omständigheter offentlighet skulle lända till skada för rättvisans intresse.
Ingen kan ta ifrån dig dina mänskliga rättigheter.
2. Envar, som blivit anklagad för brottslig gärning, skall betraktas som oskyldig intill dess hans skuld lagligen fastställts.
3. Envar, som blivit anklagad för brottslig gärning, skall äga följande minimirättigheter:
a) att ofördröjligen på ett språk, som han förstår, och i detalj bliva underrättad om innebörden av och orsaken till anklagelsen mot honom;
b) att åtnjuta tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar;
c) att förevara sig personligen eller genom rättegångsbiträde, som han själv utsett, eller att, i fall då han saknar erforderliga medel för betalning av rättegångsbiträde, erhålla sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordra;
d) att förhöra eller låta förhöra vittnen, som åberopas emot honom, samt att för egen räkning få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom;
e) att utan kostnad åtnjuta bistånd av tolk, om han icke förstår eller talar det språk, som begagnas i domstolen.

16/04 2010

22:50

Våra underbara tjejer.

Category: Musik
Posted by: valens Permalink
Våra underbara tjejer.
Snart sätts Eurovision karusellen igång... Igen.

Som bekant blir det Norge som värdland i år.

En hjätlig lycka till önskar jag till artonåriga Anna Bergendahl som med hennes unika röst kommer att representera Sverige med Bobby Ljunggrens och Kristian Lagerströms This is My Life.
En underbar ballad på en minst lika underbar text...

I go down the beaten track, along the river with an empty bag.
At the end she said to me: Why are you here with the autumn leaves?
‘Cause this is my life, my friend, and this is my time to stand
‘Cause this is my life, my friend, and I can’t be no one else.*

Men låt oss backa bandet två år tillbaka och friska upp minnet då, Maria Haukaas Storeng har lyckats (och fortfarande gör hon det!) stjäla ett par pappa tårar...Yes, there's always someone out there who'll be there for you,
There is always someone out there who'll care for you
There's always someone out there who'll be true, true, true…

Hold on, hold on, be strong My child.
Hold on, hold on be strong.

TUSEN TACK EUROPA, THANK YOU EUROPE!


Nej, Marias avslutning ingår inte i låtens text.
Men... det kan vara en god idé, en tankeställare för många!

My child.
Hold on, hold on be strong.


Snart blir det sjuttonde maj men innan dess kommer jag fira den sextonde maj...

My child.Category: Musik
Posted by: valens Permalink
Have they stolen Your Child? - Come on Guys... cheer up!
Life’s a piece of shit when you look at it
Life’s a laugh and death’s a joke, it’s true.
You’ll see it’s all a show
Keep ‘em laughing as you go

Just remember that the last laugh is on you.And always look on the bright side of life…

Always look on the right side of life…


COME ON GUYS, CHEER UP!
Always look on the bright side of life…
Always look on the bright side of life…
WORSE THINGS HAPPEN AT SEA, YOU KNOW.
Always look on the bright side of life…
I MEAN – WHAT HAVE YOU GOT TO LOSE?
YOU KNOW, YOU COME FROM NOTHING – YOU’RE GOING BACK TO NOTHING.
WHAT HAVE YOU LOST? NOTHING!
Always look on the right side of life…
Category: Religion
Posted by: valens Permalink
Kristendomens mål: hålla kvinnor på plats?

Tack och lov växte jag upp som ateist. Med möjlighet att välja min egen tro!
Det skulle kunna tolkas som, till exempel: Du måste finnas...

*

Du har helt rätt i vad du skriver i dagens krönika, Johanne Hildebrandt. Även om du felar med misslyckat rubriksval.. Rubriken bör vara:

Kristendomens mål: hålla människor på plats

Det finns massvis med exempel från kyrkans exixtens men om vi bara tittar på Inkvisitionen ...
I Svenska Nationalencyklopedin kan man läsa att Inkvisitionen inleddes med en allmän uppmaning till vittnen och brottslingar att träda fram (generalinkvisition). De som bekände och ångrade sig återupptogs i kyrkan efter botgöring. Mot de misstänkta som inte frivilligt bekände vidtog därefter specialinkvisitionen, med förhör och från 1252 även tortyr. I flertalet fall var dock inkvisitionens slutliga straff tämligen milda. Endast de som vägrade bekänna och visa ånger eller som återföll i brott dömdes till döden, vilket verkställdes av de världsliga myndigheterna...

Ringer nån klocka? :)

Alla som har makt används av auktoritetsutovning och vill styra och hålla (andra) människor på plats.
Mer eller mindre med inkvisitoriska liknande medel.

EU i ett nytt förslag vill tvinga nyblivna mammor att vara hemma de sex första veckorna efter förlossningen...
I Sverige tvingas blivande ensamstoende pappor överge papparollen (delvis eller helt) om man inte vill riskera anklagas och stämplas som pedofil...

Glad Påsk! :)


Category: Allmän
Posted by: valens Permalink
Den som gräver en grop åt andra…
Det är välkänt hur det blir med den som gräver en grop åt andra…

Att jag envisas falla in i den stora minutiöst grävda gropen är en annan historia som så tidigare lövat snart kommer att synas och spridas…

*

Dessa dagar inom kristendomen firas påsken. Evangeliker, protestanter, katoliker, ortodoxer och andra kristna över hela EU (och hela världen, självklart) firar påsken, livets seger.
Apropå EU, livets seger och annat…
Inte för länge sedan läste jag ett intressant inlägg på FMSF (Fria Moderata Studentförbundet).
Ett mycket intressant ställningstaggande vad gäller vår nya EU-minister Birgitta Ohlssons utspel över att EU i ett nytt förslag vill tvinga nyblivna mammor att vara hemma de sex första sex veckorna efter förlossningen.

De på FMSF anser att det ironiska dock är att en vänsterpartist och en minister som har gjort sig kända för att stödja kvotering av föräldraförsäkringen. Så damerna vill bestämma över andras liv när det passar dem, men inte när det inte passar dem...
Jag själv anser att rent allmänt det är en självklarhet att det är frågan om människors rätt att få välja.

En liten gullig kyckling eller livets seger?
l
Glad Påsk!

Men…

Vi bör inte blanda ihop kvinnornas, männens och barnens rättigheter
Vi pappor och mammor har enbart skyldigheter i frågor om våra barn, i frågor om barnets bästa!
Vi måste visa lika respekt för både kvinnor och män, för både män och kvinnor men alltid sätta våra barns bästa i första rummet!
Vi föräldrarna måste se till att våra barn mår bra nio månader förre förlossningen, sex första veckorna efter förlossningen, sex första månaderna efter förlossningen, sex första åren efter förlossningen och minst till barnen blir 18 år gamla!

På så sätt har livet segrat i flera tussen år…
Och så måste det fortsätta om man inte vill upptäcka elden eller uppfinna hjulet på nytt!Man kommer ingenstans om man gräver en grop åt andra